การอบรม/ดูงาน/ประชุมครู
ค้นตามหมวด :
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
สัมมนาแนวทางพิชิตสุดยอดโรงเรียนลดใช้พลังงาน พร้อมขยายผลสู่ครูในโรงเรียน

วันที่ 27 พฤษภาคม 2557 รอง ผอ.วิไลพรรณ บุญสมพงษ์ รอง ผอ.น้ำอ้อย เวชกามา และคุณครูสุรีย์ญา เนื่องชมภู ร่วมการสัมมนา "แนวทางพิชิตสุดยอดโรงเรียนลดใช้พลังงาน" ..

Details
การสัมมนาวิชาการ -การจัดการศึกษาปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 เทอม1 ปี 57

วันที่ 3 - 4 พฤษภาคม 2557 ผอ.อัจฉราวดี คำภานุช และคณะครูระดับปฐมวัยโรงเรียนโสมาภา (นวมินทร์) เข้าร่วมการสัมมนาค่ายวิชาการ โครงการพัฒนาสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล ..

Details
การอบรมครูปฐมวัยเรื่อง การพัฒนาโครงงานสู่การอ่าน-การเขียนของนักเรียน

วันที่ 18 - 19 มีนาคม 2557 ครูระดับปฐมวัยเข้ารับอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การพัฒนาโครงงานสู่การอ่าน-การเขียน" โดยมีท่านอาจารย์ณัฐกานต์ ต่อเจริญ..

Details
การปฐมนิเทศครู - บุคลากรใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

วันที่ 13 พฤษภาคม 2557 โรงเรียนจัดการปฐมนิเทศครู-บุคลากรใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 จำนวน 8 ท่าน ณ ห้องประชุม 103 โรงเรียนโสมาภา (นวมินทร์) ..

Details
การอบรมค่ายธรรมะครู เรื่อง ความดีสากลพื้นฐาน 5 ประการ ปี 2557

วันที่ 1 พฤษภาคม 2557 คณะครูกลุ่มโรงเรียนโสมาภาทั้ง 3 โรงเรียน เข้ารับการอบรมค่ายธรรมะครู ประจำปี 2557 เรื่อง "ความดีสากลพื้นฐาน 5 ประการ" ณ โรงเรียนโสมาภาพัฒนา ..

Details