รับเกียรติบัตรโครงการธนาคารความดี Electronic

วันจันทร์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนโสมาภาได้มอบเกียรติบัตร และถ้วยรางวัลให้กับนักเรียน โครงการธนาคารความดี Electronic กิจกรรมธนาคารเด็กดี โดยมีท่านอาจารย์วิไลพรรณ บุญสมพงษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นผู้มอบ ณ บริเวณหน้าเสาธง เวลา 08.40 -09.00 น. มีรายการดังต่อไปนี้ 1 . รับเกียรติบัตรเด็กดีเด่นประจำห้อง ป.4-ป.6 การศึกษา 2560 2. รับเกียรติบัตรคะแนนความดีสูงสุด ป.4-ป.6 การศึกษา 2560 3. ถ้วยรางวัลคณะสีคะแนนความดีสูงสุด ปีการศึกษา 2560

รายชื่อนักเรียนรับเกียรติบัตรเด็กดีเด่นประจำห้อง ระดับชั้น ป.4-ป.6
ในด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 9 ประการ (9น.)
1.รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 2. ซื่อสัตย์ สุจริต 3. มีวินัย 4. ใฝ่เรียนรู้ 5. อยู่อย่างพอเพียง
6. มุ่งมั่นในการทำงาน 7. รักความเป็นไทย 8. มีจิตสาธารณะ 9.อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
จากการพิจารณา และประเมินผลนักเรียนโดยครูประจำชั้นตลอดปีการศึกษา

ประถมศึกษาปีที่ 4/1 เด็กหญิงปาณกวิน ธันธรา
ประถมศึกษาปีที่ 4/2 เด็กหญิงฐานิตา ใหม่คามิ
ประถมศึกษาปีที่ 4/3 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ชุมภูอินทร์
ประถมศึกษาปีที่ 4/4 เด็กหญิงวรัลยุพา สมัญญา
ประถมศึกษาปีที่ 5/1 เด็กหญิงพลอยพิชชา แพงสวัสดิ์
ประถมศึกษาปีที่ 5/2 เด็กหญิงวชิรญาณ์ วงษ์ทอง
ประถมศึกษาปีที่ 5/3 เด็กหญิงณฐินี แซ่เต้า
ประถมศึกษาปีที่ 5/4 เด็กหญิงธนัญญา รัตนหิรัญสุข
ประถมศึกษาปีที่ 5/5 เด็กชายทิวกร เตชะเวชเจริญ
ประถมศึกษาปีที่ 6/1 เด็กหญิงแพรวภิราศ รงค์เดชประทีป
ประถมศึกษาปีที่ 6/2 เด็กหญิงณัฐชา อรัณยะนาค
ประถมศึกษาปีที่ 6/3 เด็กหญิงไอวีรณัฐ ชัยวงศ์
ประถมศึกษาปีที่ 6/4 เด็กชายศุภณัฏฐ์ ศานติศาสน์
ประถมศึกษาปีที่ 6/5 เด็กชายอิทธิพัทธ์ แก้วโพธิ์น้อย

รายชื่อนักเรียนรับเกียรติบัตรคะแนนความดีสูงสุด
โครงการธนาคารความดี Electronic ปีการศึกษา 2560

ประถมศึกษาปีที่ 4/1 เด็กหญิงพิมพ์มาดา มณีวงศ์ เหรียญทอง
ประถมศึกษาปีที่ 4/4 เด็กหญิงธนัญญา จันทร์ที เหรียญทอง
ประถมศึกษาปีที่ 5/1 เด็กหญิงพลอยพิชชา แพงสวัสดิ์ เหรียญเงิน
ประถมศึกษาปีที่ 6/1 เด็กหญิงณภัทร ปัญญาดี เหรียญทองแดง
ประถมศึกษาปีที่ 5/4 เด็กหญิงกิ่งกมล หอมชะเอม เหรียญทองแดง
ประถมศึกษาปีที่ 4/1 เด็กหญิงพิชญ์ณัชชา โกไศยกานนท์ เหรียญทองแดง

Rate :

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.