กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชมรม) ประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2561

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชมรม) โรงเรียนโสมาภา (นวมินทร์) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นกิจกรรมที่กำหนดไว้ในโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา โดยมุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริงกระตุ้นให้ผู้เรียนได้ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน ปฏิบัติตามแผน มีความสุขกับการทำงานเป็นกลุ่ม ตามความถนัด ความสนใจอย่างแท้จริง เป็นกิจกรรมที่จัดอย่างมีระบบ ประกอบด้วยรูปแบบกระบวนการ ที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์จากการปฏิบัติจริง มีความหมายและมีคุณค่า ในการพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม ปลูกฝังคุณธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก https://www.facebook.com/pg/somapanawaminschool/photos/­tab=album&album_id=1676504939066076Rate :

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.