กิจกรรม Energy On Tour

กิจกรรม Energy On Tour ประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนโสมาภา กำหนดนโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความตระหนักด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ให้เกิดกับนักเรียน ครู บุคลากร พร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่าย เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว โรงเรียน จึงได้กำหนดกิจกรรม Energy on Tour ขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจ และเกิดความตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบูรณาการร่วมกับหลักสูตรสิ่งแวดล้อมโรงเรียนโสมาภา ส่งเสริมให้นักเรียนใช้ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก  https://www.facebook.com/pg/somapanawaminschool/photos/­tab=album&album_id=1695415230508380Rate :

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.