โครงการธนาคารความดี Electronic ปีการศึกษา 2561

โครงการธนาคารความดี Electronic โรงเรียนโสมาภา (นวมินทร์) ธนาคารความดีระดับประถมศึกษา "ความดีไม่มีขาย ใครอยากได้ต้องทำเอง" มีวัตถุประสงค์คือ เป็นโครงการที่กระตุ้น และส่งเสริมให้เด็กๆ ทำความดี ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียน 9 ประการ ได้แก่ 1 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 2. ซื่อสัตย์ สุจริต 3. มีวินัย 4. ใฝ่เรียนรู้ 5. อยู่อย่างพอเพียง 6. มุ่งมั่นในการทำงาน 7. รักความเป็นไทย 8. มีจิตสาธารณะ 9.อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อต่อยอดสู่การเป็นผู้ใหญ่ที่ดีของสังคมต่อไปในอนาคต 
      ประวัติความเป็นมาธนาคารความดี Electronic ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2531 ซึ่งมีการเริ่มใช้บัตรความดี และในปี พ.ศ. 2542 จึงจัดตั้งเป็นธนาคารความดี โดยใช้สมุดฝาก-ถอนบัตรความดี ส่วนธนาคารความดี Electronic นั้น ได้เริ่มดำเนินการในปี พ.ศ. 2550 โดยใช้ระบบ Electronic ในการรับฝากบัตรความดีแทนการใช้สมุดฝากความดี
      ทางโรงเรียนมีการประกาศผลความดีของนักเรียนเป็นระดับชั้น เป็นคณะสี และนักเรียนที่มีคะแนนความดีสูงสุด 10 อันดับ เป็นประจำทุกสัปดาห์ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนทำความดีอยู่เสมอ ซึ่งผลตอบแทนในการทำความดีของนักเรียนนั้น คือ ความภาคภูมิใจในการทำความดี , ได้รับการปลูกฝังนิสัยที่ดี . ได้ปฏิบัติตนเป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น และในแต่ละปีการศึกษาคะแนนความดีที่นักเรียนสะสมไว้ สามารถนำคะแนนไปร่วมกิจกรรมนิทรรศการวิชาการของโรงเรียนได้อีกด้วย
ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก https://www.facebook.com/pg/somapanawaminschool/photos/­tab=album&album_id=1867187889997779
ข้อมูลเพิ่มเติมโครงการธนาคารความดี คลิก http://www.somapa.ac.th/news-cat22.html
ดูคลิป VDO

Rate :

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.