ห้องสมุดโรงเรียนโสมาภา

"ห้องสมุดมีชีวิต" (Living Library) หมายถึง ห้องสมุดที่มีระบบบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศให้ทันสมัยครบถ้วน สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และสร้างนิสัยรักการอ่านอย่างยั่งยืนสำหรับบุคคลทุกเพศ ทุกวัย ด้วยบรรยากาศที่มีชีวิตชีวา มีการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการเรียนรู้ สามารถเข้าถึงสารสนเทศได้อย่างรวดเร็ว มีบริการและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ดังนั้น ห้องสมุดโรงเรียนโสมาภา(นวมินทร์) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการจัดห้องสมุดให้มีชีวิต และมีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดโดยการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศให้ทันสมัย ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ เช่น มีการจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศให้สดชื่น มีบริการและกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งมีสื่อสารสนเทศที่มีคุณภาพและมีประโยชน์ทางการศึกษาต่อบุคคลที่เข้ามาใช้บริการ 
       โดยห้องสมุดโรงเรียนโสมาภา (นวมินทร์) ได้จัดกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิเช่น การให้บริการยืมคืนหนังสือกับครู นักเรียน การจัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ร่วมกับโครงการ/กิจกรรมต่างๆ กิจกรรม Library On Tour ให้ความรู้กับนักเรียนทุกระดับชั้นในเรื่องระเบียบและวิธีใช้ห้องสมุดที่ถูกต้อง การรับบริจาคหนังสือ การจัดกิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัลจากบอร์ดความรู้ และแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน กิจกรรมยุวบรรณารักษ์ฝึกให้นักเรียนระดับประถมศึกษาเรียนรู้การปฏิบัติหน้าที่เป็นบรรณารักษ์น้อยประจำห้องสมุด ฯลฯ
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก https://www.facebook.com/pg/somapanawaminschool/photos/­tab=album&album_id=1873756629340905Rate :

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.