กิจกรรม Energy On Tour ประจำปีการศึกษา 2562

วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562 โรงเรียนจัดกิจกรรม Energy On Tour ประจำปีการศึกษา 2562 มีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 เข้าร่วมกิจกรรม ใน เวลา 09.00-14.00 น. ณ ห้องประชุมสมพงศ์
        โรงเรียนโสมาภา กำหนดนโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความตระหนักด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ให้เกิดกับนักเรียน ครู บุคลากร พร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่าย เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว โรงเรียน จึงได้กำหนดกิจกรรม Energy on Tour ขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจ และเกิดความตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบูรณาการร่วมกับหลักสูตรสิ่งแวดล้อมโรงเรียนโสมาภา ส่งเสริมให้นักเรียนใช้ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม
ภาพกิจกรรม เพิ่มเติม  https://www.facebook.com/pg/somapanawaminschool/photos/­tab=album&album_id=2188123451237553Rate :

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.