กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนโสมาภา จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2562 ขึ้น ในวันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.40 -14.00 น. ณ ห้องประชุมสมพงศ์
        เนื่องด้วยวันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกปีเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ โรงเรียนโสมาภาได้จัดให้มีกิจกรรมที่ส่งเสริมทางด้านภาษาไทย โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1) เพื่อให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะ
2) เพื่อให้นักเรียนตระหนัก รู้คุณค่าวัฒนธรรมตลอดจนร่วมอนุรักษ์
3) เพื่อให้นักเรียนยอมรับความคิดเห็น และวัฒนธรรม ที่แตกต่าง
4) เพื่อให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาส ให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม https://www.facebook.com/pg/somapanawaminschool/photos/­tab=album&album_id=2245579465491951Rate :

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.