กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชมรม) ประถมศึกษา ปีการศึกษา 2555

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชมรม) โรงเรียนโสมาภา (นวมินทร์) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นกิจกรรมที่กำหนดไว้ในโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา โดยมุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง    กระตุ้นให้ผู้เรียนได้ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน ปฏิบัติตามแผน มีความสุขกับการทำงานเป็นกลุ่ม ตามความถนัด ความสนใจอย่างแท้จริง  เป็นกิจกรรมที่จัดอย่างมีระบบ ประกอบด้วยรูปแบบกระบวนการ ที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์จากการปฏิบัติจริง มีความหมายและมีคุณค่า ในการพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม ปลูกฝังคุณธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์

หลักการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

จุดหมาย 
1. พัฒนาองค์รวมของความเป็นมนุษย์       
2. พัฒนาความสามารถตามศักยภาพ
3. เข้าร่วมกิจกรรมตามความถนัด ความสนใจ           
4. สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และเป้าหมายของสถานศึกษา
5. กำหนดวัตถุประสงค์ และแนวปฏิบัติชัดเจน           
6. เวลาและจำนวนสมาชิก เหมาะสมตามลักษณะกิจกรรม
7. สนองความสนใจ ความถนัด และความสามารถ      
8. ผู้เรียนเป็นผู้ดำเนินการ ครูเป็นที่ปรึกษา
9. สนุกกับการเรียนรู้ และบูรณาการกับชีวิตจริง เหมาะสมกับวัย 
10. เปิดโอกาสให้ครู พ่อแม่ ผู้ปกครอง ชุมชน มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
11. เน้นกระบวนการกลุ่ม ฝึกวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์

เป้าหมาย
1. ได้รับประสบการณ์หลากหลาย เกิดความรู้ ความชำนาญ     
2. เห็นคุณค่าขององค์ความรู้ นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ด้วยความสุจริต
3. รู้จักและเห็นคุณค่าในตนเอง และผู้อื่น 
4. มีวุฒิภาวะทางอารมณ์   
5. มีกระบวนการคิด  
6. ดำรงชีวิตอย่างเหมาะสม และมีความสุข
7. ค้นพบศักยภาพของตนเอง    
8. พัฒนาบุคลิกภาพ เจนคติ ค่านิยมที่ดี  
9. เสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรม
10. มีจิตสำนึกในความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ


ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม (162รูป) คลิกที่นี่  http://www.facebook.com/media/set/­set=a.414240271982638.93968.100001900066632&type=1

รูปภาพ : ไดร์ฟ Y - ภาพกิจกรรมโรงเรียนตลอดปีการศึกษาRate :

2 stars เฉลี่ย : 2 จาก 4 ครั้ง.