กิจกรรมค่ายพุทธบุตร นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562

กิจกรรมอบรมคุณธรรมค่ายพุทธบุตรนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ พิธีบูชาบุพการีและพิธีแสงเทียนแสงธรรม ในวันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2562 เวลา 08.30 – 15.30 น. ณ ห้องประชุมสมพงศ์ โรงเรียนโสมาภา
         โรงเรียนโสมาภา มีนโยบายในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมมาอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้ครู-บุคลากร นักเรียนได้ร่วมกันประพฤติ ปฏิบัติในการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี กิจกรรมอบรมคุณธรรมค่ายพุทธบุตรจึงกำหนดจัดขึ้นทุกปีการศึกษา และกำหนดเป็นนโยบายที่นักเรียนทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรม และในปีการศึกษา 2562 โรงเรียนมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ “คุณธรรมนำความรู้” และ นำคุณธรรม จริยธรรมสู่โรงเรียน
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม  https://www.facebook.com/pg/somapanawaminschool/photos/­tab=album&album_id=2313117115404852Rate :

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.