โครงการธนาคารความดี Electronic ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนโสมาภา ได้กำหนดให้จัดโครงการธนาคารความดี Electronic ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งครอบคลุมกิจกรรมทั้งระดับปฐมวัย และ ระดับประถมศึกษาปีที่ 1–6 ในระดับประถมศึกษา ใช้ชื่อกิจกรรม “ธนาคารเด็กดี” โดยใช้คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 9 ประการ (9 น.) ได้แก่ 1) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 2) ซื่อสัตย์สุจริต 3) มีวินัย 4) ใฝ่เรียนรู้ 5) อยู่อย่างพอเพียง 6) มุ่งมั่นในการทำงาน 7) รักความเป็นไทย 8) มีจิตสาธารณะ 9 ) อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน ในระดับประถมศึกษาปีที่ 1- 6 โดยโครงการนี้เป็นโครงการต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม  https://www.facebook.com/pg/somapanawaminschool/photos/­tab=album&album_id=2472586892791206Rate :

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.