โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา 2556

นมโรงเรียน หรือชื่ออย่างเป็นทางการ ก็คือ โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาล ชวน หลีกภัย ตั้งแต่ พ.ศ. 2535 เพื่อแก้ปัญหาการขาดสารอาหารในเด็กวัยเรียน   ตลอดจนสนับสนุนอุตสาหกรรมการเลี้ยง โคนมของเกษตรกร ซึ่งยอมรับกันว่าเป็นอาชีพพระราชทานมาตั้งแต่ พ.ศ. 2504 แต่ก็มีปัญหาด้านการตลาดอยู่เรื่อยมา นโยบายดังกล่าวได้กำหนดให้ผู้ผลิตนมพร้อมดื่ม (นมพาสเจอไรส์และนมยูเอชที) ที่เข้าร่วมโครงการฯ ต้องใช้น้ำนมดิบ (น้ำนมจากแม่โค) ที่ผลิตได้ในประเทศไทยเป็นวัตถุดิบ 100% ในการผลิตนมพร้อมดื่ม (ห้ามใช้นมผง)
        
<<<นมโรงเรียน ในปี พ.ศ. 2535 - 2543 รัฐบาลได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (สปช.) เป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อให้นักเรียนในสังกัดได้ดื่มเท่านั้น และตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 สปช. ได้ถ่ายโอนงบประมาณ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อ โดยบรรจุ ในแผนขั้นตอนการกระจายอำนาจให้กับ อปท. ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ พ.ศ. 2542 ซึ่งต่อมารัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณเพื่อจัดซื้อนมโรงเรียนให้ครอบคลุมถึงนักเรียนในโรงเรียนเอกชน โดยผ่านสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)
        
<<<ปัจจุบันเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในประเทศไทย ช่วยกันผลิตน้ำนมดิบออกมาวันละประมาณ 2,750 ตัน ในจำนวนนี้ประมาณวันละ 1,250 ตัน (ประมาณ 45% ของน้ำนมดิบที่ผลิตได้) ถูกนำไปผลิตเป็นนมพร้อมดื่มสำหรับจำหน่ายในโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ตามนโยบายของทุกรัฐบาล น้ำนมดิบส่วนที่เหลืออีกประมาณวันละ 1,500 ตัน ถูกนำไปแปรรูปเป็นนมพร้อมดื่มและผลิตภัณฑ์นมอื่นๆภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดโดยคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม ตามพระราชบัญญัติโคนมและผลิตภัณฑ์นม พ.ศ. 2551
        
<<<น้ำนมดิบจำนวนวันละประมาณ 1,250 ตัน ถูกนำไปผลิต ผู้ประกอบการ (โรงงาน) ที่กระจัดกระจายอยู่ทั่วประเทศ เพื่อจำหน่ายให้ อปท. และโรงเรียนเอกชนทั่วประเทศ นำไปแจกจ่ายให้นักเรียนในสังกัด ตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 ซึ่งมีอยู่ประมาณ 7,950,000 คน ได้ดื่มตลอดปีละ 230 วัน (ช่วงเปิดภาคเรียน นักเรียนได้ดื่มในโรงเรียน ภาคเรียนละ 100 วัน และได้ดื่มในระหว่างปิดภาคเรียนอีก 30 วัน)
        
<<<79 ผู้ประกอบการ (โรงงาน) ประกอบด้วยสหกรณ์โคนม ส่วนราชการและสถาบันการศึกษา ตลอดจนบริษัทเอกชนที่มีโรงงานแปรรูปนมพร้อมดื่ม ทั้งนี้อยู่ภายใต้การกำกับและตรวจสอบ โดย 3 กระทรวงหลัก ได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมส่งเสริมสหกรณ์, กรมปศุสัตว์ และองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย) กระทรวงสาธารณสุข (สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา) และกระทรวงอุตสาหกรรม (กรมโรงงานอุตสาหกรรม) นอกจากนี้ยังต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของคณะอนุกรรมการ บริหารจัดการโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์ ตามพระราชบัญญัติโคนมและผลิตภัณฑ์นม พ.ศ. 2551 ซึ่งทำให้เกิดความมั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัยของนมโรงเรียนที่ได้แจกจ่ายให้เด็กนักเรียน ซึ่งเป็นอนาคตของชาติได้ดื่ม เพื่อให้ร่างกายได้พัฒนาศักยภาพในการแข่งขันกับสภาวะของโลกปัจจุบัน
         
<<<ปัจจุบัน รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณประจำปี สำหรับดำเนินการจัดซื้อนมโรงเรียนคนละ 7.00 บาทต่อวัน จำนวน 230 วัน โดยราคาจำหน่ายนมโรงเรียน ที่กำหนดไว้ คือ
        - นมพาสเจอไรส์ ชนิดบรรจุถุง ถุงละ 6.37 บาท
        - นม ยู เอช ที ชนิดบรรจุกล่อง กล่องละ 7.61 บาท
         
<<<ดังนั้น หน่วยจัดซื้อ (อปท. และโรงเรียนเอกชน) จึงต้องบริหารจัดการและดำเนินการจัดซื้อให้เพียงพอต่อจำนวนนักเรียนที่ต้องได้ดื่มนมครบ 230 วัน ซึ่งในทางปฏิบัติโดยส่วนใหญ่แล้ว ทางหน่วยจัดซื้อจะวางแผนจัดซื้อนมพาสเจอร์ไรส์ให้นักเรียนในระหว่างเปิดภาคเรียน และจัดซื้อนมยูเอชที ในระหว่างปิดภาคเรียน
         
<<<เป็นอย่างไรบ้าง นมโรงเรียนที่ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงมาตลอด 2 ทศวรรษ จากงบประมาณที่รัฐอุดหนุนปีละพันกว่า ล้านบาท จนปัจจุบันเพิ่มเป็น 14,000 ล้านบาท จากเฉพาะนักเรียนระดับชั้นอนุบาลได้ดื่มนม 200 วัน จนปัจจุบันนักเรียนระดับชั้นอนุบาล และประถมศึกษาทุกคนได้ดื่มนม 230 วัน จากจำนวนผู้ประกอบการไม่ถึง 10 ราย จนปัจจุบันเพิ่มเป็น 79 ราย อย่างไรก็ตามผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องทั้งผู้ผลิต จำหน่าย จัดซื้อ และดูแลสนับสนุนให้เป็นไปตามนโยบาย คงต้องช่วยกันประคับประคองให้มีความพร้อมทั้งของเด็กนักเรียน และเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ที่จะต้องเป็นส่วนหนึ่งของ AEC ในปี พ.ศ. 2558 สุดท้ายก็ต้องยอมรับว่า ณ วันนี้คนไทยทั่วประเทศดื่มนมกันเฉลี่ย 14 ลิตร/คน/ปี หรือสัปดาห์ละ 1 แก้วเท่านั้น ขณะที่ค่าเฉลี่ยการอยู่ที่ 60 ลิตร/คน/ปี และ 103.9 ลิตร/คน/ปี สำหรับค่าเฉลี่ยการดื่มนมของคนทั้งโลก เห็นแล้วก็คงต้องทำงานกันหนักอีกต่อไป

ที่มาของข้อมูล :  http://www.huahinsarn.com/index.php/economy/545-news16-08-55-12

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม (19รูป) คลิกที่นี่  https://www.facebook.com/media/set/­set=a.497813823625282.1073741942.100001900066632&type=1

รูปภาพ : ไดร์ฟ Y - ภาพกิจกรรมโรงเรียนตลอดปีการศึกษาRate :

4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 1 ครั้ง.