ระเบียบรับสมัคร&คู่มือนักเรียน


ระเบียบการรับสมัครนักเรียน
 
การรับสมัครเรียน

รับนักเรียน ไป -  กลับ  ทั้งหญิง/ชาย  
ชั้นเตรียมอนุบาล    อายุตั้งแต่   2     -  2.7 ปี 
(โดยยึดความพร้อม  และอายุของเด็กนับถึงวันที่ 16  พฤษภาคม ของทุกปี)

ชั้นอนุบาล  1-3      อายุตั้งแต่  2.8  -  5  ปี   
(โดยยึดความพร้อม  และอายุของเด็กนับถึงวันที่  16  พฤษภาคม  ของทุกปี)
  
และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

ติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายธุรการ ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ
  
ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น.
โทรศัพท์  0-2734-8865
หรือทางอีเมลที่  somapanawamin@gmail.com

 
หลักฐานที่ต้องนำมาในวันสมัคร หรือวันมอบตัว

ชั้นอนุบาล  1-3  (เอกสารรายการละ  2  ฉบับ)

1.  สำเนาสูติบัตรนักเรียน
2.  สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน ,  บิดา  ,มารดา
3.  สำเนาบัตรประชาชนของบิดา และมารดา
4.  สำเนาหลักฐานการเปลี่ยน  ชื่อ-สุกล  นักเรียน  บิดา-มารดา  (ถ้ามี)
5.  รูปถ่ายนักเรียนขนาด  1.5  นิ้ว  จำนวน  4  รูป
6.  ใบรับรองการเป็นนักเรียน  (เฉพาะอนุบาล  2-3)

ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  (เอกสารรายการละ  2  ฉบับ)

1.  สำเนาสูติบัตรนักเรียน
2.  สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน,  บิดา ,  มารดา
3.  สำเนาบัตรประชาชนของบิดา และมารดา
4.  สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ -  สกุล  นักเรียน  บิดา-มารดา  (ถ้ามี)
5.  รูปถ่ายนักเรียนขนาด  1.5  นิ้ว  จำนวน  4  รูป
6.  ใบรับรองการเป็นนักเรียน อนุบาล 3

ชั้นประถมศึกษาปีที่  2-6  (เอกสารรายการละ  2  ฉบับ)

1.  สำเนาสูติบัตรนักเรียน
2.  สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน,  บิดา ,  มารดา
3.  สำเนาบัตรประชาชนของนักเรียน และบิดา - มารดา
4.  สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ -  สกุล  นักเรียน  บิดา-มารดา  (ถ้ามี)
5.  รูปถ่ายนักเรียนขนาด 1.5  นิ้ว  จำนวน 4 รูป
6.  ปพ.1  ระเบียนแสดงผลการเรียน
7.  ปพ.4  แบบแสดงผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์
8.  ปพ.6  แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล
9.  ปพ.7 ใบรับรองการเป็นนักเรียน  (นำมาในวันสมัครเรียน)
10. ปพ.8  ระเบียนสะสม
11. ปพ.9  สมุดบันทึกผลการเรียนรู้
12. ปศ.20หนังสือส่งเด็กขอย้ายเข้ามาเรียน
(รายการที่ 5-7,  9-11  สามารถนำมาเพิ่มเติมภายหลังได้)

หมายเหตุ

1.  กรณีนักเรียนมิใช่ผู้มีสัญชาติไทยขอให้ส่งสำเนาหนังสือเดินทางของนักเรียนพร้อมของบิดา,มารดา
2.  กรณีรับเป็นบุตรบุญธรรม  หรือรับเด็กมาอุปการะอยู่ในความดูแลของผู้ปกครอง  กรุณาแนบสำเนา

 
ชั้นเรียนที่เปิดสอน     
ชั้นเตรียมอนุบาล  ชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - ชั้นปฐมวัยปีที่ 3  และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

ข้อมูลการรับสมัครนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล


การรับสมัครนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล
1.  รับเด็กชาย/หญิง  อายุ 2 - 2.7  ปี (นับถึง 16 พฤษภาคม)
2.  ผู้ปกครองนำเด็กมาสมัครเรียนด้วย  เพื่อให้เด็กได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณครู  เพื่อสร้างความคุ้นเคย  และดูบรรยากาศในบริเวณโรงเรียน และห้องเรียน
3.  เปิดรับสมัครทุกวัน  เวลา  08.30 - 17.00 น.  ไม้เว้นวันหยุดราชการ

จำนวนที่รับสมัครนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล
เปิดรับสมัคร 1 ห้องเรียน 15-20 คน โดยมีคุณครูดูแล 2 คน

หลักฐานในการสมัครนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล
1. รูปถ่ายจำนวน 4 รูป
2. สำเนาสูติบัตร
3. สำเนาทะเบียนบ้านของเด็ก และ พ่อ-แม่
4. สำเนาเอกสารการตรวจสุขภาพ
5. ใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (ถ้ามี)

การแต่งกายของนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล
1. แต่งกายด้วยเครื่องแบบของโรงเรียน (มีจำหน่ายที่โรงเรียน)
2. สวมถุงเท้าสีขาว รองเท้าหนัง , รองเท้าผ้าใบสีขาว
3. กระเป๋าตามความสะดวกของผู้ปกครอง

การรับประทานอาหารของนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล
เวลา 09.30 น. รับประทานอาหารว่าง
เวลา 11.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 14.00 น. ดื่มนม

อัตราค่าใช้จ่ายชั้นเตรียมอนุบาล
ติดต่อสอบถามได้ที่ โทรศัพท์ 0-2734- 8865 ทุกวัน
E-mail : somapanawamin@gmail.com

การเปิดภาคเรียนของโรงเรียนโสมาภา (นวมินทร์)
1ปีการศึกษา  แบ่งเป็น 2  ภาคเรียน  คือ
    
ภาคเรียนที่ 1   
      เดือนพฤษภาคม  ถึง  เดือนกันยายน  (ปิดภาคเรียนเดือนตุลาคม)
ภาคเรียนที่ 2
      เดือนพฤศจิกายน  ถึง  เดือนมีนาคม  (ปิดภาคเรียนเดือนมีนาคม - เมษายน)
(กรณีมีการเปลี่ยนแปลง  โรงเรียนจะแจ้งให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร)
    
เวลาเรียน          ระดับปฐมวัย           วันจันทร์ – ศุกร์                เวลา 08.30 – 15.00 น.

                   ระดับประถมศึกษา     วันจันทร์ -  ศุกร์                เวลา 08.30  -  15.30 น.
      
วันหยุด              -  หยุดตามวันหยุดของราชการ
                     -  หยุดวันเสาร์  และวันอาทิตย์
                     -  หยุดประจำภาคเรียน  และระหว่างปีการศึกษา

 

แนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนโสมาภา (นวมินทร์)
           
             โรงเรียนโสมาภาสนับสนุน Active Learning โดยใช้มุมการเรียน (Learning Center) สำหรับนักเรียนปฐมวัย การเรียนแบบโครงงาน (Project Approach) และทฤษฎีการเรียนรู้แบบพหุปัญญา (Multiple Intelligence) สำหรับนักเรียนในทุกระดับ

-  มุมการเรียน  (Learning  Center)  โรงเรียนจัดเตรียมมุมการเรียน  โดยจัดสื่อ และอุปกรณ์ไว้อย่างมีเป้าหมาย  เด็กจึงได้เรียนรู้อย่างเป็นธรรมชาติ  รู้จักวางแผน  ตัดสินใจ  เช่น  มุมภาษา  มุมวิทยาศาสตร์  มุมบทบาทสมมติ  มุมบล็อก  มุมศิลปะ  มุมคอมพิวเตอร์  เป็นต้น

-  การเรียนแบบโครงงาน  (Project  Approach)  คือการเรียนรู้  และการสืบค้นข้อมูลอย่างลุ่มลึก  ตามหัวเรื่องที่เด็กสนใจ  และควรแก่การเรียนรู้  ส่งเสริมให้เด็กรู้จักคิด  รู้จักตั้งคำถาม  ค้นหาคำตอบด้วยตนเอง และคิดสร้างสรรค์ในการนำเสนอให้ผู้อื่นได้รับรู้
         
-  ทฤษฎีการเรียรู้แบบพหุปัญญา  (Multiple  Intelligence)  โรงเรียนเชื่อมั่นในทฤษฎีพหุปัญญา  ซึ่งเชื่อว่ามนุษย์มีความสามารถหรือความฉลาดในตนเอง  8  ด้าน  โรงเรียนจะค้นหาความฉลาดที่ซ่อนอยู่ในตัวเด็กทุกคน  โดยจัดประสบการณ์ทุกด้านอย่างหลากหลาย  เพื่อให้นักเรียนค้นพบความสามารถพิเศษและนำมาพัฒนาให้ได้ศักภาพสูงสุด

แนวทางในการเลี้ยงดูเด็กแผนกเตรียมอนุบาล

1.  เน้นการส่งเสริมความพร้อมในทุกๆ ด้าน  ทั้งร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคม  และสติปัญญา
2.  สถานที่สะอาดปลอดภัย  ดูแลโดยคุณครูผู้ชำนาญการ ในบรรยากาศที่อบอุ่นเหมือนอยู่บ้าน
3.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการ (เรียนปนเล่น)  อย่างมีจุดหมายผ่านมุมการเรียนรู้ต่างๆ (Learning  Center)  เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้สิ่งใหม่  ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และมีพัฒนาการตามวัยของเด็ก
4.  จัดกิจกรรมเสริมทักษะต่างๆ  เช่น  ดนตรี  ,  ศิลปะ  เพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 ต่อไป
5.  ฝึกทักษะให้เด็กสามารถปรับตัว  และช่วยเหลือตัวเองเบื้องต้นได้อย่างปลอดภัย
<<<ดูภาพบรรยากาศการเรียนการสอนระดับเตรียมอนุบาล คลิกที่นี่ http://www.somapa.ac.th/news-id2009.html
    
แนวทางการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย

              โรงเรียนโสมาภาเชื่อว่าเด็กๆ เป็นผู้เรียนโดยธรรมชาติอยู่แล้ว พวกเขาจะสนใจ กระตือรือร้น และกระหาใคร่รู้ สิ่งใหม่ๆ ตลอดเวลา โรงเรียนใช้วิธีการเรียนรู้ผ่านการเล่น (Play-based Kindergarter Program) เด็กๆ มีอิสระที่จะได้เคลื่อนไหว และเล่น แต่เป็นการเล่นที่มีจุดมุ่งหมาย เพื่อการเรียนรู้ การได้ลงมือปฏิบัติ เรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้า การปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆ การทดลอง การทำซ้ำๆ และเรียนรู้ตามระดับความสามารถของ
ตนเองในบรรยากาศที่แวดล้อมไปด้วยสื่อส่งเสริมการเรียนรู้ต่างๆ
 
แนวทางการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา

          ทางโรงเรียนจัดการศึกษาโดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีระเบียบวินัยในตนเอง  มีคุณธรรมจริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค์  ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  รักการอ่าน  มีทักษะอ้านการคิดวิเคราะห์  และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล  พัฒนาทักษะตลอดจนกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์  สามารถใช้เทคโนโลยี  และภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  เพื่อการสื่อสาร  และการเรียนรู้ตลอดชีวิต  มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรม  ประเพณี
 และภาษาไทยรักษ์ธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อมของส่วนรวม  ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย  อันมีประมหากษัตริย์เป็นประมุข  มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง  พัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพ  และดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
 
พ่อ แม่ มีส่วนร่วม

          โรงเรียนโสมาภาเน้นการมีส่วนร่วมของคุณพ่อคุณแม่  เนื่องจากพ่อแม่เป็นครูคนแรกคนสำคัญที่สุดของลูก  เป็นทั้งเพื่อนและคู่หูที่มีคุณค่าที่สุดที่ร่วมศึกษาไปพร้อมกับเด็กๆ  มีงานวิจัยที่แสดงว่ายิ่งพ่อแม่มีส่วนร่วมในการเรียนเท่าไร  ลูกยิ่งประสบความสำเร็จในการเรียนมากขึ้นเท่านั้น  ทางโรงเรียนเล็งเห็นความสำคัญในจุดนี้  จึงได้จัดให้มีกิจกรรมร่วมกันระหว่างบ้านกับโรงเรียนมากมาย  เช่น  กิจกรรมพ่อแม่อาสา  กิจกรรมวันนัดพบครู  การร่วมงานในโอกาสต่างๆ  ตลอดปี  การเข้าร่วมประชุม  หรือเข้าร่วมฟังสาระความรู้จากวิทยากรพิเศษ  เป็นต้น 
            
            โรงเรียนโสมาภาให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของคุณพ่อ คุณแม่ ผู้ปกครองที่จะรับรู้ความเป็นไปของเด็กในโรงเรียน ได้ชื่นชมกับผลงานและความสำเร็จของนักเรียน ตลอดจนปรึกษาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกัน

 -  มีจดหมาย ตารางแจ้งกิจกรรม หรือปฏิทินงานแจ้งให้ผู้ปกครองทราบทุกเดือน
 -  เชิญเข้าร่วมการประชุมผู้ปกครองอย่างน้อยปีละสองครั้ง
 -  ร่วมประเมินเผลการเรียนรู้ของนักเรียนร่วมกับคุณครู

เครื่องแบบนักเรียน

ชุดนักเรียนปฐมวัย
(เตรียมอนบุาล-อ.3)
ชุดนักเรียนประถมต้น
(ป.1-ป.3)
ชุดนักเรียนประถมปลาย
(ป.4-ป.6)
 
ชุดพละ  ชุดลูกเสือ-เนตรนารีประถมต้น
(ป.1-ป.3)
 ชุดลูกเสือ-เนตรนารีประถมปลาย
(ป.4-ป.6)
ชุดคณะสีระดับประถมศึกษา (ป.1-ป.6)
ตำแหน่งการติดเครื่องหมายลูกเสือ-เนตรนารี สำรองและสามัญ ป.1-ป.6
อ่านเพิ่มเติม  http://www.somapa.ac.th/form/Tue22937tM7.pdf

หมายเหตุ    1.  การแต่งกายของนักเรียนจะกำหนดไว้ในตารางเรียนทุกระดับชั้น
             2.  โรงเรียนจัดจำหน่ายตามวันเวลาที่กำหนด

แบบเรียน

ระดับปฐมวัย               :  โรงเรียนจัดแบบเรียนให้ 
ระดับประถมศึกษา      :  โรงเรียนจัดจำหน่ายแบบเรียนให้สามารถซื้อได้ตามวันที่กำหนด

การบริการอาหารแก่นักเรียน

แบ่งเป็น 3  ช่วง  ได้แก่
อาหารว่างเช้า/  อาหารกลางวัน /  ดื่มนมในตอนบ่าย
การขาด – ลา – มาสาย 

นักเรียนในระดับชั้นปฐมวัย : การขาด – ลา – มาสาย ผู้ปกครองจะเป็นผู้โทรศัพท์แจ้งการขาด – ลา ของนักเรียน ซึ่งมีทั้งการลากิจ ลาป่วย หากผู้ปกครองไม่ได้โทรศัพท์แจ้ง คุณครูประจำชั้นจะโทรศัพท์ติดตามสอบถามสาเหตุของการขาดเรียนเป็นรายบุคคล
 
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
ค่ายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ /ค่ายพุทธบุตร
ค่ายภาษาอังกฤษ /  ทัศนศึกษาประจำปี / ค่ายพัฒนาวิชาการ เป็นต้น

กิจกรรมพัฒนาทักษะพิเศษ  
             โรงเรียนได้จัดกิจกรรมเสริมทักษะพิเศษสำหรับนักเรียนชั้นต่างๆ ตามความเหมาะสมโดยเรียนนอกเวลาเรียนปกติ  ดังนี้
-  ด้านเสริมสร้างพลานามัย   ได้แก่  ว่ายน้ำ    เทควันโด    ฟุตบอล
-  ด้านสุนทรียภาพ    ได้แก่  เปียโน   อูคูเลเล่  นาฏศิลป์    บัลเล่ย์    ดนตรีไทย  กีต้าร์  ไวโอลีน  MODERN DANCE  ร้องเพลง  ศิลปะ
-  ด้านวิชาการ  ได้แก่   คณิตศาสตร์    วิทยาศาสตร์    ภาษาไทย   จินตคณิต  สังคมศึกษา  คอมพิวเตอร์
-  การเสริมทักษะภาษาอังกฤษโดยครูต่างชาติ

การรับกลับก่อนเวลา

            การรับนักเรียนกลับก่อนเวลา 15.00 น.  ผู้ปกครองสามารถติดต่อรับนักเรียนได้ที่ห้องธุรการ พร้อมลงชื่อในสมุด “รับนักเรียนกลับก่อนเวลา” หากผู้ปกครองที่มารับไม่ใช่บิดา – มารดา จะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนด้วยทุกครั้งเพื่อสะดวกในการตรวจสอบโดยโทรศัพท์สอบถามผู้ปกครอง ยืนยันความถูกต้อง และรับบัตรรับนักเรียนกลับก่อนเวลานำไปยื่นให้ครูประจำชั้น เพื่อลงชื่อรับนักเรียนกลับ
 
การติดต่อครูประจำชั้น (ในเวลาทำการ – นอกเวลาทำการ)
                         ผู้ปกครองสามารถติดต่อครูประจำชั้นได้โดยติดต่อด้วยตนเองที่ธุรการ หรือโทรศัพท์แจ้งห้องธุรการ เพื่ออำนวยความสะดวกในการโอนสายไปยังห้องคุณครูประจำชั้นของนักเรียน

 การรับ – ส่งเอกสารสำคัญ                        
             จดหมายออกของโรงเรียนเป็นจดหมายแจ้งข่าวสารต่างๆ ที่สำคัญของโรงเรียนให้ผู้ปกครองทราบ   ซึ่งข้อความในจดหมายส่วนล่างสุดจะเป็นส่วนของผู้ปกครองที่จะกรอกข้อมูลเพื่อยืนยันการตอบรับและรับทราบข่าวสารพร้อมส่งคืนครูประจำชั้นตามวัน เวลาที่ระบุไว้ในจดหมาย เพื่อเก็บรวบรวมส่งธุรการต่อไปสมุดสื่อสาร
                         
              สมุดสื่อสารเป็นสื่อกลางเพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือกันดีระหว่างบ้านและโรงเรียนสื่อสารในเรื่องของกิจกรรมต่างๆ ที่นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมที่ได้รับการส่งเสริม รวมทั้งเรื่องสุขภาพของนักเรียน ผู้ปกครองเขียนข้อความที่ต้องการให้พัฒนานักเรียนส่งกลับไปให้ครูประจำชั้น เพื่อรับทราบปัญหาและร่วมมือกันปรับปรุงพฤติกรรมของนักเรียนในด้านต่างๆ ให้พัฒนาดีขึ้น การส่งสมุดสื่อสาร คุณครูประจำชั้นจะส่งให้ผู้ปกครองสัปดาห์ละ 1 ครั้ง

 จดหมายพร้อมเงิน 

                   ในแต่ละปีการศึกษา ทางโรงเรียนจะมีการเชิญผู้ปกครองร่วมทำบุญ การกุศลต่างๆ โดยแจ้งเป็นจดหมายให้ผู้ปกครองรับทราบ และส่วนล่างสุดจะระบุแจ้งความประสงค์ในการร่วม/ไม่ร่วมทำบุญ การกุศล เพื่อส่งคืนครูประจำชั้นเก็บรวบรวมจดหมายพร้อมเงินส่งธุรการ
 
นักเรียนขึ้นรถรับ – ส่ง

                   ระเบียบการใช้บริการรถรับ – ส่งของโรงเรียนโสมาภาผู้ปกครองสามารถติดต่อด้วยตนเองที่ห้องธุรการเพื่อกรอกเอกสารสมัครใช้บริการรถรับ – ส่ง พร้อมเขียนแผนที่เพื่อให้เจ้าหน้าที่รถสำรวจเส้นทาง อัตราค่าใช้บริการคิดต่อ 1 ภาคเรียน  โรงเรียนได้ส่งเจ้าหน้าที่รถรับ – ส่ง อบรม และตรวจสภาพรถประจำปีกับกรมขนส่ง สำหรับการดูแลนักเรียนที่ใช้บริการรถรับ – ส่ง เจ้าหน้าที่จะเป็นผู้รับ – ส่ง นักเรียนถึงห้องเรียน และดูแลความปลอดภัยตลอดเวลาที่ใช้บริการทั้งเช้า – เย็น  
                         
                   ค่าบริการจะคิดอัตราตามระยะทางรับ-ส่งนักเรียน  โดยมีอัตราเริ่มประมาณ  4,500 - 9000 บาท ต่อภาคเรียน  ผู้ปกครองที่มีความประสงค์ใช้บริการรถโรงเรียน  กรุณาเตรียมแผนที่สถานที่รับ-ส่งนักเรียนอย่างละเอียดชัดเจน  และสามารถติดต่อได้ที่ห้องอำนวยการ  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก https://sites.google.com/site/sangwornpansan/

การให้บริการงานด้านพยาบาล และสุขภาพ

• นักเรียนชั้น ป.1-ป.2  ตรวจสุขภาพฟัน ตามโครงการ “ยิ้มสดใสเด็ก กทม. ฟันดี ”
• ฉีดวัคซีนโรค คอตีบ บาดทะยัก (ป. 1, ป. 6)
• ฉีดวัคซีนโรคหัด หัดเยอรมัน คางทูม (ป. 1)
• ให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการล้างมือ 7 ขั้นตอน (ป. 1, ป. 2)
• ตรวจสุขภาพนักเรียน(อ. 1 – 3)
• ตรวจสุขภาพพนักงานฝ่ายโภชนาการและฝ่ายสถานที่
• ตรวจสุขภาพฟันนักเรียน (อ. 1 – 3)
• ให้ความรู้คณะครู เรื่อง โรคมือเท้าปาก  และโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่
• ให้ความรูเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น (ป. 5 – 6)
• การให้บริการหยอดโปลิโอ (อ. 1 – 3)


การประกันอุบัติเหตุ  ประจำปีการศึกษา 2562

• โรงเรียนโสมาภา (นวมินทร์) ได้พิจารณาบริษัทประกันชีวิตเพื่อเข้าสู่ระบบประกันอุบัติเหตุให้แก่
  นักเรียน ครูและบุคลากร ในโรงเรียน กับบริษัท AIA
• เริ่มรับความคุ้มครอง 1 พฤษภาคม 2562 ถึง 30 เมษายน 2563
• ขอบข่ายการใช้สิทธิการประกัน
• 1 ครั้ง / 10,000 บาท
• กรณีเสียชีวิต / 100,000 บาท
กรณีเกิดอุบัติเหตุที่บ้านสามารถไปรักษาได้ที่โรงพยาบาล  หรือคลีนิคที่ใกล้ที่สุด  สำรองเงินจ่ายก่อน 
แล้วนำใบเสร็จพร้อมใบรับรองแพทย์  นำมาส่งเบิกที่ห้องอำนวยการ

****หากมีข้อสงสัยโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  โทร.0-2734-8865******                 

วิสัยทัศน์  :  "โรงเรียนโสมาภา (นวมินทร์)  สถาบันแห่งนวัตกรรม และปัญญา  พัฒนาผู้เรียนโดยองค์รวม  เต็มศักยภาพของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้สู่สากลภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"

                      *******เชิญเยี่ยมชมโรงเรียนโสมาภาได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ********