หลักสูตรการเรียนรู้ IEP

โรงเรียนโสมาภา (นวมินทร์)
Intensive English Program ( IEP )
หลักสูตรภาษาอังกฤษเข้มข้น

Objective : วัตถุประสงค์

1. เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ปกครองที่ประสงค์จะส่งเสริมทักษะการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษให้เข้มข้นมากขึ้น
2. ส่งเสริมให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ และใช้ทักษะในการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ดียิ่งขึ้น
3. ได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติเจ้าของภาษา (Native Speaker) เป็นเวลาที่มากขึ้นในค่าใช้จ่ายที่น้อยกว่า เมื่อเทียบกับการเรียนในหลักสูตร English Program ( EP )

Procedure : วิธีการจัดการเรียนการสอน

1. รับจำนวนนักเรียน 25 – 30 คน : 1 ห้องเรียน
2. จัดการเรียนการสอนในห้องเรียนแบบ Learning Center และส่งเสริมให้เป็นการเรียนการสอน แบบพหุปัญญา
3. เรียนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น จากเดิมเรียน 4 คาบ / สัปดาห์ เป็นเรียนภาษาอังกฤษทั้งหมด 7 คาบ /  สัปดาห์  (รวมทั้งสิ้นประมาณ 108 คาบ / ภาคเรียน)
4. จัดให้ครูต่างชาติเจ้าของภาษา (Native Speaker) เป็นผู้สอนในวิชาภาษาอังกฤษ ทั้งหมด 6 คาบ / สัปดาห์ และสอนสรุปเนื้อหาโดยครูไทย 1 คาบ / สัปดาห์
5. ในชั่วโมงเรียนจะมีครูไทย (หมวดภาษาต่างประเทศ) ดูแลและให้คำแนะนำแก่นักเรียนคู่กับครูต่างชาติทุกคาบเรียน
6. จัดกิจกรรมเกี่ยวกับภาษาอังกฤษร่วมทำกับผู้ปกครองทุกสัปดาห์
7. จัดกิจกรรม Open House เชิญผู้ปกครองเยี่ยมชมการเรียนการสอนถึงในห้องเรียน

อัตราค่าใช้จ่าย
มีค่าใช้จ่าย เพิ่มเติม จากค่าธรรมเนียมการเรียนภาคปกติ 15,000 บาท / ภาคเรียน
 
การรับสมัคร
          รับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวนห้องละ 25 – 30 คน

          รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่ฝ่ายธุรการ หรือ โทร. 0-2734-8865-10
ภาพการเรียนการสอน Intensive English Program คลิก https://www.facebook.com/pg/somapanawaminschool/photos/­tab=album&album_id=1769142603135642
ภาพกิจกรรม IEP SHOWTIME คลิก https://www.facebook.com/pg/somapanawaminschool/photos/­tab=album&album_id=1555582024491702