ข้อมูลทั่วไปงานบริการ

1.  การให้บริการงานด้านพยาบาล และสุขภาพ

• นักเรียนชั้น ป.1-ป.2  ตรวจสุขภาพฟัน ตามโครงการ “ยิ้มสดใสเด็ก กทม. ฟันดี ”
• ฉีดวัคซีนโรค คอตีบ บาดทะยัก (ป. 1, ป. 6)
• ฉีดวัคซีนโรคหัด หัดเยอรมัน คางทูม (ป. 1)
• ให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการล้างมือ 7 ขั้นตอน (ป. 1, ป. 2)
• ตรวจสุขภาพนักเรียน(อ. 1 – 3)
• ตรวจสุขภาพพนักงานฝ่ายโภชนาการและฝ่ายสถานที่
• ตรวจสุขภาพฟันนักเรียน (อ. 1 – 3)
• ให้ความรู้คณะครู เรื่อง โรคมือเท้าปาก  และโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่
• ให้ความรูเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น (ป. 5 – 6)
• การให้บริการหยอดโปลิโอ (อ. 1 – 3) 
• การให้วัคซีนและตรวจสุขภาพนักเรียน โดยได้รับการ
  บริการจากศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม
  โรงพยาบาลนวมินทร์ / สมาคมทันตแพทย์เอกชนไทย

 
2. การประกันอุบัติเหตุ ประจำปีการศึกษา 2562
  
• โรงเรียนโสมาภา (นวมินทร์) ได้พิจารณาบริษัทประกันชีวิตเพื่อเข้าสู่ระบบประกันอุบัติเหตุให้แก่
  นักเรียน ครูและบุคลากร ในโรงเรียน กับบริษัท AIA
• เริ่มรับความคุ้มครอง 1 พ.ค. 2562 ถึง 30 เม.ย. 2563
• ขอบข่ายการใช้สิทธิการประกัน
• 1 ครั้ง / 10,000 บาท
• กรณีเสียชีวิต / 100,000 บาท
กรณีเกิดอุบัติเหตุที่บ้านสามารถไปรักษาได้ที่โรงพยาบาล  หรือคลีนิคที่ใกล้ที่สุด  สำรองเงินจ่ายก่อน 
แล้วนำใบเสร็จพร้อมใบรับรองแพทย์  นำมาส่งเบิกที่ห้องอำนวยการ

****หากมีข้อสงสัยโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  โทร.0-2734-8865******

3.  นักเรียนขึ้นรถรับ – ส่ง

ระเบียบการใช้บริการรถรับ – ส่งของโรงเรียนโสมาภาผู้ปกครองสามารถติดต่อด้วยตนเองที่ห้องธุรการเพื่อกรอกเอกสารสมัครใช้บริการรถรับ – ส่ง พร้อมเขียนแผนที่เพื่อให้เจ้าหน้าที่รถสำรวจเส้นทาง อัตราค่าใช้บริการคิดต่อ 1 ภาคเรียน  โรงเรียนได้ส่งเจ้าหน้าที่รถรับ – ส่ง อบรม และตรวจสภาพรถประจำปีกับกรมขนส่ง สำหรับการดูแลนักเรียนที่ใช้บริการรถรับ – ส่ง เจ้าหน้าที่จะเป็นผู้รับ – ส่ง นักเรียนถึงห้องเรียน และดูแลความปลอดภัยตลอดเวลาที่ใช้บริการทั้งเช้า – เย็น
                           
ค่าบริการจะคิดอัตราตามระยะทางรับ-ส่งนักเรียน  โดยมีอัตราเริ่มต้นประมาณ  5,000 ขึ้นไป แล้วแต่ระยะทาง  ต่อภาคเรียน  ผู้ปกครองที่มีความประสงค์ใช้บริการรถโรงเรียน  กรุณาเตรียมแผนที่สถานที่รับ-ส่งนักเรียนอย่างละเอียดชัดเจน  และสามารถติดต่อได้ที่ห้องอำนวยการ

4.กิจกรรมเสริมหลักสูตร
        
             โรงเรียนได้จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรสำหรับนักเรียนชั้นต่างๆ ตามความเหมาะสมโดยเรียนนอกเวลาเรียนปกติ  ดังนี้
          -  ด้านเสริมสร้างพลานามัย   ได้แก่  ว่ายน้ำ    เทควันโด    ฟุตบอล
          -  ด้านสุนทรียภาพ    ได้แก่  เปียโน   คีย์บอร์ด  นาฏศิลป์    บัลเล่ย์    ดนตรีไทย
          -  ด้านวิชาการ  ได้แก่   คณิตศาสตร์    วิทยาศาสตร์    ภาษาไทย   จินตคณิต
          -  ด้านเสริมทักษะภาษาอังกฤษโดยครูต่างชาติ