Somapa Learning Model

Somapa Learning Model

Scientific Mind การใช้ทักษะการเรียนรู้แบบวิทยาศาสตร์
Option การให้ทางเลือกในการเรียนรู้
Moral การปลูกฝังวัฒนธรรมไทย  คุณธรรม-จริยธรรม การปฏิบัติตนตามหลักศาสนา
Active Learning การเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง
Participation การจัดให้พ่อแม่ได้มีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียน
Application เรียนแล้วนำไปประยุกต์

 

Scientific Mind  การใช้ทักษะการเรียนรู้แบบวิทยาศาสตร์  เราปลูกฝังให้นักเรียนทุกคนใช้ทักษะการเรียนรู้แบบวิทยาศาสตร์ (Scientific Mind)  คิดอย่างวิทยาศาสตร์  ซึ่งได้แก่  การรู้จักคิดวิเคราะห์  สังเกต  ตั้งสมมติฐาน  ตั้งคำถาม  ทดลองและค้นคว้าหาความรู้  เพื่อให้ได้มาซึ่งคำตอบ  รู้จักการรวบรวมข้อมูลและการนำเสนอผลงาน  การเรียนรู้แบบวิทยาศาสตร์ทำให้เด็กๆ สนุกสนาน และมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้  ยังผลให้นักเรียนรักการเรียนรู้ และรู้จักการหาความรู้ได้ด้วยตนเอง  มีึความภาคภูมิใจในตนเอง  และเป็นการเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดีกับนักเรียน

Option  การให้ทางเลือกในการเรียนรู้  โรงเรียนโสมาภา (นวมินทร์)  จัดให้มีช่องทางต่างๆ ในการเรียนรู้  ทั้งการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชมรม) ที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมความถนัดเฉพาะด้าน  การจัดเตรียมครูและวิทยากรพิเศษ  การเตรียมสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ที่สอดคล้องกับกิจกรรม  การจัดทัศนศึกษา  ตลอดจนการสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตและห้องสมุด  นักเรียนจึงสามารถเลือกกิจกรรมที่ตนเองสนใจ และซึมซับความรู้ที่ได้จากการลงมือปฏิบัติจริงในการทำกิจกรรมได้โดยไม่มีขีดจำกัดใดๆ
       
Moral  การปลูกฝังวัฒนธรรมไทย  คุณธรรม-จริยธรรม  การปฏิบัติตนตามหลักศาสนา    แม้โลกจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเพียงใด  แต่วัฒนธรรมแบบไทยเป็นสิ่งที่โรงเรียนยังไม่ละทิ้ง  และพยายามปลูกฝังให้กับเด็กรุ่นใหม่  ทั้งการพูดจาสุภาพอ่อนน้อม  หรือการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ  หรือการได้ใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนา และรู้จักนำหลักธรรมมาใช้ในชีวิตประจำวัน  เหล่านี้ล้วนแต่เป็นสิ่งที่โรงเรียนโสมาภา (นวมินทร์) ให้ความสำคัญ และจัดทำเป็นโครงการต่างๆ ให้นักเรียนได้ฝึกฝนเพื่อให้มีบุคลิกภาพและอุปนิสัยที่เหมาะสมต่อไป
  
Active Learning การเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง     นักเรียนโสมาภาได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ในการทำโครงงานในทุกกลุ่มสาระ การมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ และเน้นการปฏิับัติจริง  จะทำให้เด็กรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการเรียน   ได้รับประสบการณ์ตรง   มีความสนใจใฝ่รู้   การได้ลงมือทำด้วยตนเองจะทำให้เด็กๆ เกิดความเข้าใจอย่างลุ่มลึกและถ่องแท้
          
Participation  พ่อแม่มีส่วนร่วม โรงเรียนโสมาภา (นวมินทร์) ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองที่จะรับรู้ความเป็นไปของเด็กนักเรียน   ได้ชื่นชมกับผลงานและความสำเร็จของนักเรียน   ตลอดจนปรึกษาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกัน

• มีจดหมายตารางแจ้งกิจกรรม หรือปฏิทินงานแจ้งให้ผู้ปกครองทราบทุกเดือน
• เชิญเข้าร่วมการประชุมผู้ปกครองอย่างน้อยปีละสองครั้ง
• ร่วมประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนร่วมกับคุณครู
• ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ด้านที่ตนถนัดกับนักเรียนในโครงการ "พ่อแม่อาสา"
• เข้าร่วมในงานกิจกรรมต่างๆ ซึ่งโรงเรียนจัดขึ้นหลายครั้งต่อหนึ่งปี
          
Application  เรียนแล้วนำไปประยุกต์  โรงเรียนได้วางรากฐานให้นักเรียนสามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้มาประยุกต์ใช้จริง   โดยจัดประสบการณ์ที่หลากหลาย   จำลองโลกสถานการณ์ต่างๆ   มาให้นักเรียนได้สัมผัส  ทำความเข้าใจ  และฝึกปฏิบัติโดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับระดับอายุของนัีกเรียน  จึงเป็นช่องทางในการผสมผสานความรู้ในห้องเรียนเข้ากับการฝึกทักษะด้านต่างๆ และฝึกให้นักเรียนได้รู้จักการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม  การประสานงานกับบุคคลอื่น  เพื่อที่จะสร้างสรรค์ผลงานได้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย

          การสร้างคนต้องทุ่มเททั้งแรงกาย  แรงใจ  สติปัญญา  เวลา และทัพยากร  ความสำเร็จของเด็กๆ ทุกคนนั้น สำคัญที่สุดและยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับคนเป็นครู
อาจารย์สมเกียรติ  โสมาภา