สมาชิก IEP ปฐมวัย
สมาชิก IEP ปฐมวัย โรงเรียนโสมาภา  ปีการศึกษา 2562

สมาชิกปฐมวัย ระดับชั้นอนุบาล 1/1 (IEP)  
  

สมาชิกปฐมวัย ระดับชั้นอนุบาล 1/2 (IEP) 
  

สมาชิกปฐมวัย ระดับชั้นอนุบาล 2/1 (IEP)  
  

สมาชิกปฐมวัย ระดับชั้นอนุบาล 2/2 (IEP) 
  

สมาชิกปฐมวัย ระดับชั้นอนุบาล 2/3 (IEP)
   

สมาชิกปฐมวัย ระดับชั้นอนุบาล 3/1 (IEP)
  

สมาชิกปฐมวัย ระดับชั้นอนุบาล 3/2 (IEP)
 

สมาชิกปฐมวัย ระดับชั้นอนุบาล 3/3 (IEP)

สมาชิกปฐมวัย  
สมาชิกประถมศึกษา  
สมาชิก IEP ปฐมวัย 
สมาชิก IEP ประถมศึกษา