ข้อมูลทั่วไป ประวัติโรงเรียน

        
         
โรงเรียนโสมาภา ก่อตั้งโรงเรียนโดยท่านพันโทสมพงศ์ โสมาภา เปิดดำเนินการสอนในปีพุทธศักราช 2524 บนพื้นที่ 5 ไร่ ตั้งอยู่ริมถนนนวมินทร์ เลขที่ 50/141-142 หมู่ที่ 5 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร  โทร.0-2734-8865 ,โทรสาร 0-2377-7232 บริหารงานโดยคณะครูที่มีประสบการณ์มายาวนาน ด้วยหลักการดำเนินงานที่พัฒนามาอย่างต่อเนื่อง มีนโยบายที่ยึดเอาประโยชน์ของนักเรียนและสังคมเป็นหลัก ให้นักเรียนเจริญเติบโตขึ้นอย่างมีคุณค่า มีความรู้พัฒนาทักษะตามความสนใจเฉพาะด้าน และสร้างอุปนิสัยที่ดีให้กับนักเรียน 

       โรงเรียนโสมาภา เป็นโรงเรียนเอกชนประเภท “สามัญ” เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

       โรงเรียนโสมาภาเป็นสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในสภาพแวดล้อมในลักษณะชุมชนเมือง เป็นโรงเรียนที่ได้รับความไว้วางใจ จากผู้ปกครองในเขตบึงกุ่มและเขตใกล้เคียงในเรื่องการจัดกระบวนการเรียนรู้ การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม การให้ความเอาใจใส่ต่อนักเรียนอย่างใกล้ชิด และเน้นการพัฒนานักเรียนตามความสามารถเฉพาะบุคคล โดยใช้ห้องประกอบการ ต่างๆ เช่น ห้องสมุด ห้องศิลปะ ห้องนาฏศิลป์ ห้องจริยธรรม ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ต ส่งเสริมความรู้ และสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีที่ ทันสมัย ผู้เรียนอยู่ในสภาพแวดล้อม ภายในโรงเรียนที่สะอาด และร่มรื่นเน้นการให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวก แก่ผู้ปกครองและ ผู้มาติดต่อโดย ไม่เว้นวันหยุดราชการ นอกจากนี้โรงเรียนยังให้ความร่วมมือกับชุมชน โดยบริการด้านสถานที่ของโรงเรียน เพื่อใช้เป็นที่จัดประชุมสัมมนาต่างๆ รวมทั้งสนับสนุนให้บุคลากรช่วยเหลือหน่วยงานหรือชุมชนตามโอกาสอันควร


 
โลโก้โรงเรียนและความหมาย
                                  
พระพุทธรูปประจำโรงเรียน   พระพุทธลีลาประทานพร          
                         

พุทธปรัชญาของโรงเรียน

          นตฺถิ ปญฺญา สมาอาภา
    แปลว่า แสงสว่าง เสมอด้วยปัญญา ไม่มี

สีประจำโรงเรียน
                           
 
          สีขาว : หมายถึง สะอาด บริสุทธิ์ ปราศจากมลทิน อันเกิดจาก การตั้งใจ ศึกษาเล่าเรียนให้บรรลุจุดมุ่งหมาย
         สีน้ำเงิน: หมายถึง ความรัก ความสามัคคี หนักแน่น มั่นคง เสียสละ ยุติธรรม และกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ

อักษรย่อ
 
         ส.ม.ภ.
                             
ปรัชญาโรงเรียน
        “ความรู้ดี      เทคโนโลยีเด่น
         เน้นคุณธรรม     เลิศล้ำพลานามัย
         เอาใจใส่สิ่งแวดล้อม   พร้อมสู่โลกกว้าง” 

ความรู้ดี หมายถึง กระบวนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความคิดให้เป็นผู้ใฝ่หาความรู้ ใฝ่ฝึกฝนในเชิงวิชาการ ทั้งใน และนอกหลักสูตร รวมไปถึงความรู้ต่างๆ อันจะเกิดขึ้นตลอดชีวิตของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ ตามศักยภาพของตนเอง เรียนรู้การแก้ปัญหาอย่างเป็นกระบวนการ และเป็นผู้รักการเรียนรู้ตลอดชีวิต
เทคโนโลยีเด่น
หมายถึง การนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่าง ๆ มาประยุกต์เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ เน้นให้ผู้เรียนมีความคิดก้าวหน้า ทันยุค ทันเหตุการณ์ สามารถนำไปใช้งานได้อย่างถูกต้อง ตามลักษณะงานและมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้ประกอบการบริหารและพัฒนาโรงเรียนอย่างมีหลักการ โดยมุ่งเน้นประสิทธิผลอันก่อเกิดต่อผู้เรียนเป็นหลัก
เน้นคุณธรรม
หมายถึงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม อันก่อให้เกิดการพัฒนาในด้านคุณธรรมจริยธรรมอันดีงาม และให้เป็นผู้มีความรู้สึกรับผิดชอบ มีความเกรงกลัวต่อการกระทำที่ไม่ถูกต้อง มีความประพฤติเหมาะสม ตลอดจนการอบรมสั่งสอนให้เป็นผู้มีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี ซึ่งเป็นผลให้สามารถดำรงชีวิตในสังคมไทยได้อย่างมีความสุข
เลิศล้ำพลานามัย
หมายถึง การปรับปรุง พัฒนากิจกรรม/โครงการ/งานทุกด้าน รวมไปถึงด้านการกีฬาทุกประเภท โดยส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง สร้างความเป็นผู้นำ ความรับผิดชอบต่อตนเอง และส่วนรวม อีกทั้งส่งเสริมให้ผู้เรียน รู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์สนับสนุนผู้เรียน ตามความชอบความถนัด และตรงกับความสามารถของตนเอง รวมทั้งป้องกันให้ผู้เรียนห่างไกลจากสิ่งเสพติด
เอาใจใส่สิ่งแวดล้อม
หมายถึง การอนุรักษ์เอกลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีของไทย รวมทั้งการดูแลรักษาพลังงาน สิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ โดยร่วมกันสร้างสรรค์ส่งเสริม และพัฒนาสิ่งแวดล้อม สร้างบรรยากาศของโรงเรียน และชุมชนโดยรอบให้มีความร่มรื่น มีความเป็นระเบียบสวยงาม ลดมลพิษ รวมไปถึงการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
พร้อมสู่โลกกว้าง
หมายถึง การเตรียมความพร้อมของผู้เรียนด้วยโครงการ/ กิจกรรม/งาน ที่คณะครูจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกฝน และเรียนรู้จากประสบการณ์จริง โดยมุ่งเน้นให้เกิดความรู้ความเข้าใจ และสามารถนำความรู้รวมทั้งประสบการณ์ต่าง ๆ ที่ได้รับทั้งภายใน ภายนอกห้องเรียนมาประยุกต์ใช้แก้ปัญหา และจัดการกับชีวิตของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งรู้จักการเรียนรู้การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคมภายนอกได้อย่างมีความสุข

รายละเอียดเพิ่มเติมการรับสมัครนักเรียน  http://www.somapa.ac.th/page-id1.html

 
คลิปวีดีโอแนะนำโรงเรียนโสมาภา นวมินทร์