ทำเนียบสภานักเรียน

ทำเนียบสภานักเรียน ปีการศึกษา 2562
   
 
    
 

    

   
คุณครูชาติชาย     เชษฐา                           ที่ปรึกษาคณะกรรมการสภานักเรียน
ด.ญ.เพ็ญพิชชา    ชุมภูอินทร์                       ประธานนักเรียน 
ด.ญ.ทิพย์ณัชท์ชา   โกไศยกานนท์                รองประธานนักเรียน
ด.ช.ภูมิรพี     เลื่อนแก้ว                           เลขาประธานนักเรียน
ด.ญ.นาริชศา   สกุลแก้ว                       คณะกรรมการสภานักเรียนสีแดง
ด.ญ.ชนัญชิดา    อภิญญากุล                   คณะกรรมการสภานักเรียนสีม่วง

ด.ญ.ณิชนันทน์    ขันทะเสน                   คณะกรรมการสภานักเรียนสีเหลือง
ด.ญ.วิรัลยุพา      สมัญญา                     คณะกรรมการสภานักเรียนสีเขียว
ด.ญ.สุนิศาชล    ส่วงน้อย                      คณะกรรมการสภานักเรียนสีฟ้า