สมาชิกประถมศึกษา

สมาชิกประถมศึกษา   โรงเรียนโสมาภา ปีการศึกษา 2562

 สมาชิกประถมศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 (IEP)


สมาชิกประถมศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 (IEP)


สมาชิกประถมศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3 (IEP)
 

สมาชิกประถมศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4    
   
สมาชิกประถมศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
สมาชิกประถมศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
สมาชิกประถมศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
สมาชิกประถมศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
สมาชิกประถมศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
สมาชิกประถมศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
สมาชิก IEP ประถมศึกษา 
สมาชิก IEP ปฐมวัย 
สมาชิกปฐมวัย