ทำเนียบครูประถมศึกษา
ครูระดับประถมศึกษา โรงเรียนโสมาภา นวมินทร์ << กำลังอัพเดทข้อมูล>>


  
ทำเนียบผู้บริหาร 
ทำเนียบครูประถมศึกษา 
ทำเนียบครูปฐมวัย 
ทำเนียบครูชาวต่างชาติ  
ทำเนียบครูสนับสนุนการสอน  
เจ้าหน้าที่รถรับ-ส่งนักเรียน