ข้อมูลทั่วไปปฐมวัย

1.ระดับปฐมวัย  ( ใช้หลักสูตรการศึกษาระดับปฐมวัย ปีพุทธศักราช 2546 )

โรงเรียนโสมาภาเชื่อว่าเด็ก ๆ เป็นผู้เรียนโดยธรรมชาติอยู่แล้ว พวกเขาจะสนใจ กระตือรือร้นและกระหายใคร่รู้สิ่งใหม่ ๆ ตลอดเวลา โรงเรียนใช้วิธีการเรียนรู้ผ่านการเล่น ( Play – based Kindergarten Program ) เด็ก ๆ มีอิสระที่จะได้เคลื่อนไหว และ เล่น แต่เป็นการเล่นที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อการเรียนรู้  การได้ลงมือปฏิบัติเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้า การปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน ๆ การทดลอง การทำซ้ำ ๆ และเรียนรู้ตามระดับความสามารถของตนเองในบรรยากาศที่แวดล้อมไปด้วยสื่อส่งเสริมการเรียนรู้ต่าง ๆ

รายละเอียดของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  คลิก  http://www.myfirstbrain.com/teacher_view.aspx­ID=12942

2. แนวทางการจัดการเรียนการสอน

 โรงเรียนโสมาภา สนับสนุน Active Learning โดยใช้  มุมการเรียน ( Learning Center ) สำหรับนักเรียนระดับปฐมวัย การเรียนแบบโครงงาน ( Project  Approach ) และ ทฤษฏีการเรียนรู้แบบพหุปัญญา      ( Multiple Intelligence )

-  มุมการเรียน  (Learning  Center)  โรงเรียนจัดเตรียมมุมการเรียน  โดยจัดสื่อ และอุปกรณ์ไว้อย่างมีเป้าหมาย  เด็กจึงได้เรียนรู้อย่างเป็นธรรมชาติ  รู้จักวางแผน  ตัดสินใจ  เช่น  มุมภาษา  มุมวิทยาศาสตร์  มุมบทบาทสมมติ  มุมบล็อก  มุมศิลปะ  มุมคอมพิวเตอร์  เป็นต้น

-  การเรียนแบบโครงงาน  (Project  Approach)  คือการเรียนรู้  และการสืบค้นข้อมูลอย่างลุ่มลึก  ตามหัวเรื่องที่เด็กสนใจ  และควรแก่การเรียนรู้  ส่งเสริมให้เด็กรู้จักคิด  รู้จักตั้งคำถาม  ค้นหาคำตอบด้วยตนเอง และคิดสร้างสรรค์ในการนำเสนอให้ผู้อื่นได้รับรู้
         
-  ทฤษฎีการเรียรู้แบบพหุปัญญา  (Multiple  Intelligence)  โรงเรียนเชื่อมั่นในทฤษฎีพหุปัญญา  ซึ่งเชื่อว่ามนุษย์มีความสามารถหรือความฉลาดในตนเอง  8  ด้าน  โรงเรียนจะค้นหาความฉลาดที่ซ่อนอยู่ในตัวเด็กทุกคน  โดยจัดประสบการณ์ทุกด้านอย่างหลากหลาย  เพื่อให้นักเรียนค้นพบความสามารถพิเศษและนำมาพัฒนาให้ได้ศักภาพสูงสุด

3. รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับสมัครนักเรียนปฐมวัย  คลิก  http://www.somapa.ac.th/page-id1.html
4. คลิปวีดีโอการเรียนการสอนระดับปฐมวัย