สมาชิกปฐมวัย

สมาชิกปฐมวัย  โรงเรียนโสมาภา  ปีการศึกษา 2562

สมาชิกปฐมวัย ระดับชั้นเตรียมอนุบาล


สมาชิกปฐมวัย ระดับชั้นอนุบาล 1/1 (IEP)  
  

สมาชิกปฐมวัย ระดับชั้นอนุบาล 1/2 (IEP)    


สมาชิกปฐมวัย ระดับชั้นอนุบาล 1/3  
  

สมาชิกปฐมวัย ระดับชั้นอนุบาล 2/1 (IEP)    
  

สมาชิกปฐมวัย ระดับชั้นอนุบาล 2/2 (IEP)    
  

สมาชิกปฐมวัย ระดับชั้นอนุบาล 2/3 (IEP)    
  

สมาชิกปฐมวัย ระดับชั้นอนุบาล 2/4     
  

สมาชิกปฐมวัย ระดับชั้นอนุบาล 3/1 (IEP)    
  

สมาชิกปฐมวัย ระดับชั้นอนุบาล 3/2 (IEP)
  

สมาชิกปฐมวัย ระดับชั้นอนุบาล 3/3 (IEP)   
   

สมาชิกปฐมวัย ระดับชั้นอนุบาล 3/4    
   
สมาชิกปฐมวัย  
สมาชิกประถมศึกษา  
สมาชิก IEP ปฐมวัย 
สมาชิก IEP ประถมศึกษา