ศุกร์ ที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

? รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ? โครงการมหิงสาสายสืบปฐมวัย

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 08.30 )

:ครูชวิศา  โทกวิน  ,  ครูชัชฎาพรรณ กิจถาวร และตัวแทนนักเรียนอนุบาล จำนวน  4 คน ร่วมงานพิธีมอบ  “ รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ”   โครงการ มหิงสาสายสืบปฐมวัย  ประจำปี   2562  เวลา  08.00-13.30 น.  จัดโดย  กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ณ  ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์  ชั้น ๓  อาคาร  กรมส่งเสริมคุณภาพ สิ่งแวดล้อม  กรุงเทพฯ  
: นักเรียน  ป.1 – ป.6 สิ้นสุดกิจกรรมต่อเนื่องทุกกิจกรรม                      


เข้าชม : 86  ลงประกาศเมื่อ : อังคาร ที่ 11 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563