ประเภท : กิจกรรมเสริมทักษะพิเศษ
 
เรื่อง : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชมรม) ประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2561
ผู้เขียน :
เข้าชม : 527
ศุกร์ ที่ 22 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561
 

ได้ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน ปฏิบัติตามแผน มีความสุขกับการทำงานเป็นกลุ่ม ตามความถนัด ความสนใจอย่างแท้จริง เป็นกิจกรรมที่จัดอย่างมีระบบ ประกอบด้วยรูปแบบกระบวนการ ที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์จากการปฏิบัติจริง มีความหมายและมีคุณค่า ในการพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม ปลูกฝังคุณธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก https://www.facebook.com/pg/somapanawaminschool/photos/­tab=album&album_id=1676504939066076