ประเภท : กิจกรรมประถมศึกษา
 
เรื่อง : วันต่อต้านยาเสพติด ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2562
ผู้เขียน : admin
เข้าชม : 192
ศุกร์ ที่ 28 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562
 

กฏหมายเกี่ยวกับยาเสพติด และ การป้องกันตนเองจากยาเสพติด มีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมสมพงศ์ โรงเรียนโสมาภา ในวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 12.40 – 14.20 น. 

        ด้วยสภาพการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน อันได้แก่ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ส่งผลให้ปัญหายาเสพติดในประเทศไทยกำลังทวีความรุนแรง และมีแนวโน้มของการขยายตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว การแก้ปัญหายาเสพติด ไม่สามารถสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยการดำเนินงานของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง จึงจำเป็นต้องอาศัยทุกฝ่ายช่วยกระตุ้น รณรงค์เพื่อให้ปัญหายาเสพติดหมดสิ้นไป โดยการให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องกับนักเรียนในการควบคุมดูแล และป้องกันปัญหาดังกล่าวจะช่วยให้นักเรียนและบุคคลภายในครอบครัวปลอดจากยาเสพติด ทางโรงเรียนจึงได้มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ และส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และเหมาะสมกับวัย
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก https://www.facebook.com/pg/somapanawaminschool/photos/­tab=album&album_id=2200243053358926