Somapa VDO

เรียนประกอบอาหารชาวค่าย ลูกเสือ- เนตรนารี ป.6 ปี 2562

รอบกองไฟ Full Time ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ป.4 ปี 2562

การแสดงของพี่ๆประถมศึกษา กิจกรรมวันพ่อ ปี ๒๕๖๒

กิจกรรมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ (ระดับประถมศึกษา) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

การแสดงน้องอนุบาล ๑-๓ กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

กิจกรรมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ (ระดับปฐมวัย) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

รอบกองไฟ Full Time ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ป. 5 ปี 2562

ฐานผจญภัยทดสอบกำลังใจ (กลางคืน) ลูกเสือ - เนตรนารี ป.5 ปี 2562

ทำฐานเครื่องยิง ค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ป.5 ปี 2562

ฐานผจญภัย (กลางวัน) ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ป.5 ปี 2562