สมัครเรียน

การรับสมัครเรียน

ระเบียบการรับสมัครนักเรียน

รับนักเรียน ไป - กลับ ทั้งหญิง/ชาย

เตรียมอนุบาล

อายุตั้งแต่ 2 - 2.7 ปี

อนุบาล 1-3

อายุตั้งแต่ 2.8 - 5 ปี

ประถมศึกษาปีที่ 1-3

อายุตั้งแต่ 7 - 9 ปี

ประถมศึกษาปีที่ 4-6

อายุตั้งแต่ 10 - 12 ปี

หลักฐานที่ต้องนำมาในวันสมัคร หรือวันมอบตัว

(เอกสารรายการละ 2 ฉบับ)

ชั้นเตรียมอนุบาล

 1. สำเนาสูติบัตรนักเรียน
 2. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน, บิดา, มารดา
 3. สำเนาบัตรประชาชนของบิดา และมารดา
 4. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยน ชื่อ-สุกล นักเรียน บิดา-มารดา (ถ้ามี)
 5. รูปถ่ายนักเรียนขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 4 รูป
 6. สำเนาเอกสารการตรวจสุขภาพ

(เอกสารรายการละ 2 ฉบับ)

ชั้นอนุบาล 1-3

 1. สำเนาสูติบัตรนักเรียน
 2. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน, บิดา, มารดา
 3. สำเนาบัตรประชาชนของบิดา และมารดา
 4. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยน ชื่อ-สุกล นักเรียน บิดา-มารดา (ถ้ามี)
 5. รูปถ่ายนักเรียนขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 4 รูป
 6. ใบรับรองการเป็นนักเรียน (เฉพาะอนุบาล 2-3)

(เอกสารรายการละ 2 ฉบับ)

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

 1. สำเนาสูติบัตรนักเรียน
 2. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน, บิดา , มารดา
 3. สำเนาบัตรประชาชนของบิดา และมารดา
 4. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - สกุล นักเรียน บิดา-มารดา (ถ้ามี)
 5. รูปถ่ายนักเรียนขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 4 รูป
 6. ใบรับรองการเป็นนักเรียน อนุบาล 3

(เอกสารรายการละ 2 ฉบับ)

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6

 1. สำเนาสูติบัตรนักเรียน
 2. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน, บิดา , มารดา
 3. สำเนาบัตรประชาชนของนักเรียน และบิดา - มารดา
 4. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - สกุล นักเรียน บิดา-มารดา (ถ้ามี)
 5. รูปถ่ายนักเรียนขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 4 รูป
 6. ปพ.1 ระเบียนแสดงผลการเรียน
 7. ปพ.4 แบบแสดงผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์
 8. ปพ.6 แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล
 9. ปพ.7 ใบรับรองการเป็นนักเรียน (นำมาในวันสมัครเรียน)
 10. ปพ.8 ระเบียนสะสม
 11. ปพ.9 สมุดบันทึกผลการเรียนรู้
 12. ปศ.20หนังสือส่งเด็กขอย้ายเข้ามาเรียน

(รายการที่ 5-7, 9-11 สามารถนำมาเพิ่มเติมภายหลังได้)


หมายเหตุ

 • กรณีนักเรียนมิใช่ผู้มีสัญชาติไทยขอให้ส่งสำเนาหนังสือเดินทางของนักเรียนพร้อมของบิดา,มารดา
 • กรณีรับเป็นบุตรบุญธรรม หรือรับเด็กมาอุปการะอยู่ในความดูแลของผู้ปกครอง กรุณาส่งแนบสำเนา

แบบฟอร์ม/ดาวน์โหลด

เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณาดาวน์โหลดและกรอกใบสมัครมาก่อน

ดาวน์โหลดใบสมัคร

ติดต่อสอบถามข้อมูล

ติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายธุรการ ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 • ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น.
 • โทรศัพท์ 0-2734-8865
Top