ประถมศึกษา

ระดับประถมศึกษา ( ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 )

ทางโรงเรียนจัดการศึกษาโดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีระเบียบวินัยในตนเอง มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน รักการอ่านมีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล พัฒนาทักษะตลอดจนกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สามารถใช้เทคโนโลยี และภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร และการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภาษาไทยรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของส่วนรวมยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง พัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพ และดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

แนวทางการจัดการเรียนการสอน

โรงเรียนโสมาภา สนับสนุน Active Learning โดยใช้ มุมการเรียน ( Learning Center ) สำหรับนักเรียนระดับปฐมวัย การเรียนแบบโครงงาน ( Project Approach ) และ ทฤษฏีการเรียนรู้แบบพหุปัญญา ( Multiple Intelligence )


มุมการเรียน (Learning Center) โรงเรียนจัดเตรียมมุมการเรียน โดยจัดสื่อ และอุปกรณ์ไว้อย่างมีเป้าหมาย เด็กจึงได้เรียนรู้อย่างเป็นธรรมชาติ รู้จักวางแผน ตัดสินใจ เช่น มุมภาษา มุมวิทยาศาสตร์ มุมบทบาทสมมติ มุมบล็อก มุมศิลปะ มุมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

การเรียนแบบโครงงาน (Project Approach) คือการเรียนรู้ และการสืบค้นข้อมูลอย่างลุ่มลึก ตามหัวเรื่องที่เด็กสนใจ และควรแก่การเรียนรู้ ส่งเสริมให้เด็กรู้จักคิด รู้จักตั้งคำถาม ค้นหาคำตอบด้วยตนเอง และคิดสร้างสรรค์ในการนำเสนอให้ผู้อื่นได้รับรู้

ทฤษฎีการเรียรู้แบบพหุปัญญา (Multiple Intelligence) โรงเรียนเชื่อมั่นในทฤษฎีพหุปัญญา ซึ่งเชื่อว่ามนุษย์มีความสามารถหรือความฉลาดในตนเอง 8 ด้าน โรงเรียนจะค้นหาความฉลาดที่ซ่อนอยู่ในตัวเด็กทุกคน โดยจัดประสบการณ์ทุกด้านอย่างหลากหลาย เพื่อให้นักเรียนค้นพบความสามารถพิเศษและนำมาพัฒนาให้ได้ศักภาพสูงสุด

ติดต่อสอบถามข้อมูล

ติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายธุรการ ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ

  • ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น.
  • โทรศัพท์ 0-2734-8865

หลักสูตรการศึกษา

Top