ปฐมวัย

ระดับปฐมวัย ( ใช้หลักสูตรการศึกษาระดับปฐมวัย ปีพุทธศักราช 2546 )

โรงเรียนโสมาภาเชื่อว่าเด็ก ๆ เป็นผู้เรียนโดยธรรมชาติอยู่แล้ว พวกเขาจะสนใจ กระตือรือร้นและกระหายใคร่รู้สิ่งใหม่ ๆ ตลอดเวลา โรงเรียนใช้วิธีการเรียนรู้ผ่านการเล่น ( Play – based Kindergarten Program ) เด็ก ๆ มีอิสระที่จะได้เคลื่อนไหว และ เล่น แต่เป็นการเล่นที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อการเรียนรู้ การได้ลงมือปฏิบัติเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้า การปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน ๆ การทดลอง การทำซ้ำ ๆ และเรียนรู้ตามระดับความสามารถของตนเองในบรรยากาศที่แวดล้อมไปด้วยสื่อส่งเสริมการเรียนรู้ต่าง ๆ

แนวทางการจัดการเรียนการสอน

โรงเรียนโสมาภา สนับสนุน Active Learning โดยใช้ มุมการเรียน ( Learning Center ) สำหรับนักเรียนระดับปฐมวัย การเรียนแบบโครงงาน ( Project Approach ) และ ทฤษฏีการเรียนรู้แบบพหุปัญญา ( Multiple Intelligence )


มุมการเรียน (Learning Center) โรงเรียนจัดเตรียมมุมการเรียน โดยจัดสื่อ และอุปกรณ์ไว้อย่างมีเป้าหมาย เด็กจึงได้เรียนรู้อย่างเป็นธรรมชาติ รู้จักวางแผน ตัดสินใจ เช่น มุมภาษา มุมวิทยาศาสตร์ มุมบทบาทสมมติ มุมบล็อก มุมศิลปะ มุมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

การเรียนแบบโครงงาน (Project Approach) คือการเรียนรู้ และการสืบค้นข้อมูลอย่างลุ่มลึก ตามหัวเรื่องที่เด็กสนใจ และควรแก่การเรียนรู้ ส่งเสริมให้เด็กรู้จักคิด รู้จักตั้งคำถาม ค้นหาคำตอบด้วยตนเอง และคิดสร้างสรรค์ในการนำเสนอให้ผู้อื่นได้รับรู้

ทฤษฎีการเรียรู้แบบพหุปัญญา (Multiple Intelligence) โรงเรียนเชื่อมั่นในทฤษฎีพหุปัญญา ซึ่งเชื่อว่ามนุษย์มีความสามารถหรือความฉลาดในตนเอง 8 ด้าน โรงเรียนจะค้นหาความฉลาดที่ซ่อนอยู่ในตัวเด็กทุกคน โดยจัดประสบการณ์ทุกด้านอย่างหลากหลาย เพื่อให้นักเรียนค้นพบความสามารถพิเศษและนำมาพัฒนาให้ได้ศักภาพสูงสุด

ติดต่อสอบถามข้อมูล

ติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายธุรการ ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ

  • ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น.
  • โทรศัพท์ 0-2734-8865

หลักสูตรการศึกษา

Top